مؤسسات عام المنفعه
Technical Catalogues
 نگهداری و سرپرستی   ( سایت ها : 5 )
 حمایت عمومی   ( سایت ها : 7 )
 انجمن وموسسات خیریه   ( سایت ها : 16 )
 بیماریهای خاص   ( سایت ها : 9 )
 مراکزآموزشی معلولان   ( سایت ها : 2 )
 حامیان محیط زیست   ( سایت ها : 4 )